Wednesday, August 6, 2008

Tidak Bayar Zakat

16. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau
fitrah tetapi—
(a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak
membayar zakat atau fitrah itu; atau
(b) enggan membayar atau dengan sengaja tidak
membayar zakat atau fitrah itu melalui amil
yang dilantik, atau mana-mana orang lain yang
diberikuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat
atau fitrah,
adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan
boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan
atau kedua-duanya.
17. (1) Mana-mana orang yang menghasut atau
mendorong mana-mana orang Islam supaya tidak
menghadiri masjid atau pengajaran agama atau apa-apa
upacara agama adalah melakukan suatu kesalahan dan
apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi
enam bulan atau kedua-duanya.
(2) Mana-mana orang yang dengan apa-apa cara
mencegah orang yang lain daripada membayar zakat atau
fitrah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila
disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun

No comments: