Wednesday, August 6, 2008

Berjudi dan Minum Minuman Keras

18. (1) Mana-mana orang yang berjudi, atau didapati
berada di rumah judi, adalah melakukan suatu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga
ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
(2) Dalam seksyen ini, "rumah judi" ertinya manamana
premis, termasuk bilik, pejabat atau gerai, sama
ada terbuka atau tertutup, yang digunakan atau disimpan
Tidak
membayar
zakat atau
fitrah.
Menghasut
supaya
mengabaikan
kewajipan
agama
Berjudi
14 Rang Undang-Undang
bagi maksud penjalanan apa-apa permainan yang
keputusannya bergantung kepada nasib atau campuran
kemahiran dan nasib, sama ada dibenarkan oleh manamana
undang-undang lain atau sebaliknya, untuk mendapat
wang atau nilai wang.
19. (1) Mana-mana orang yang, di mana-mana kedai atau
tempat awam lain, minum apa-apa minuman yang
memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan
apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi
dua tahun atau kedua-duanya.
(2) Mana-mana orang yang membuat, menjual,
menawarkan atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan
atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau keduaduanya

No comments: