Wednesday, August 6, 2008

Pemujaan Salah

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH
3. (1) Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi
atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan
pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang,
binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang
menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa
peranti, barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan
atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam
subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun
tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.

No comments: