Wednesday, August 6, 2008

Doktrin Palsu

4. (1) Mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan
apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau
perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di manamana
tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat
Akta 388.
Pemujaan
salah.
Doktrin
palsu.
Kesalahan Jenayah Syariah 9
(Wilayah-Wilayah Persekutuan)
awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin
atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan Hukum
Syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuatkuasa
di Wilayah Persekutuan, dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat
tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan manamana
kombinasi hukuman itu.
(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya manamana
dokumen atau benda yang digunakan dalam pelakuan
atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam
subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun
tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.
5. Mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau
kepercayaan agama selain daripada doktrin atau
kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang
beragama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan
apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi
dua tahun atau kedua-duanya.
6. Mana-mana orang yang—
(a) mengisytiharkan dirinya atau mana-mana orang
lain sebagai rasul atau nabi, Imam Mahadi atau
wali; atau
(b) menyatakan atau mendakwa bahawa dia atau
mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau
perkara di luar pemahaman atau pengetahuan
manusia.
sedangkan perisytiharan, pernyataan atau dakwaan itu
adalah palsu dan berlawanan dengan ajaran Islam, adalah
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau keduaduanya.
Mengembangkan
doktrin
agama, dsb.
Dakwaan

No comments: